FASTIGHETEN TOMELILLA BJÖRNASTAD 1:13


Fastigheten Tomelilla Björnastad 1:13 säljs på offentlig auktion genom advokaten Fredrik Andersson, förordnad god man enligt lagen om samäganderätt av Ystads tingsrätt.

Öppen visning sker den 18 januari 2019, klockan 10.00.
Adress: Björnastad 113, Brösarp 

Auktionen hålls den 30 januari 2019 kl. 10.00 på Advokathuset Kristianstad, Västra Storgatan 30, Kristianstad. Observera särskilda villkor om handpenning m.m.

OBJEKTSBESKRIVNING 

Fastigheten: Tomelilla  Björnastad 1:13

Lantbruksenhet, Bebyggd, typkod 120

Areal 69 295 kvm

Bostadsbyggnad:

Taxeringsvärde 430 000 kr

Tomtmark:

Taxeringsvärde 136 000 kr

Skogsmark:

Taxerad 117 000 kr

Åkermark:

Taxerad 227 000 kr

Betesmark:

Taxerad 68 000 kr

Ekonomibyggnader:

Taxerad 85 000 kr

Adress:

Björnastad 113

273 57 Brösarp

Beskrivning

Fastigheten är en lantbruksfastighet varför jag även vill upplysa om reglerna i jordförvärvslagen (1979:230). För frågor kring lagen kan kontakt tas med Länsstyrelsen Skåne.

Fastigheten överlåts i befintligt skick och utan några garantier. Friskrivning sker från allt ansvar för eventuella fel och brister i fastigheten samt gällande den lösa egendomen som finns på fastigheten. Bostadshuset har en bostadsyta, uppmätt av en av delägarna, på 135 kvm fördelat på 1,5 plan. Fastigheten har en trekammarbrunn med sandfilterbädd. Åkermarken har även nedgrävd bevattning med en uppgrävd damm för tillförsel av vatten.

Lagfarna ägare:

Eivor Jonesand

Robert Olsson

Inteckningar

Det finns tre pantbrev om 375 000 kr, 165 000 kr och 200 000 kr, tillhopa 740 000 kr.


FRISKRIVNING ANGÅENDE INNEHÅLL

Varken säljaren, gode mannen, eller Advokathuset Kristianstad HB kan ställas till svars gentemot köparen för gjorda påståenden i denna objektbeskrivning eller någon annanstans. Köparen ska uteslutande förlita sig på sina egna undersökningar och byggnadsbesiktningar. 

Denna objektsbeskrivning tillhör Advokathuset Kristianstad HB och baseras på den information som insamlats från säljarna och offentliga källor och dess syfte är endast att utgöra en presentation av fastigheten, med målet att assistera potentiella köpare i deras beslutsfattande inför eventuellt förvärv av fastigheten.

Information i denna objektsbeskrivning kommer från källor som anses vara tillförlitliga men ingen verifikation har skett av detta eller av informationen. Även om informationen och påståendena anses vara korrekta tar varken säljarna, den gode mannen eller Advokathuset Kristianstad på sig något ansvar för dessa. Det är varje intressents skyldighet att undersöka, kontrollera och utvärdera all fakta, om det anses vara nödvändigt i sambandmed förvärvet. 


FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. Fastigheten säljs i befintligt skick till den som vid auktionen angivet högsta budet. Fri prövningsrätt förbehålles. Om delägare inropar fastigheten skall denne anses som köpare till endast den andel av fastigheten som denne förut ej ägde och köpeskillingen skall reduceras med belopp motsvarande dennes andel av egendomen med eventuellt tillägg för hälften av den gode mannens arvode och omkostnader för auktionen. 

2. Köpare till fastigheten erinras om att fastigheten säljs i befintligt skick. Köpare har före auktionen beretts tillfälle att besiktiga fastigheten och därvid göra de undersökningar av fastigheten som köparen önskar, och avsäger sig med bindande verkan varje rätt att påtala fel eller brist i fastigheten. Detta avser även så kallade dolda fel. 

3. Köpeskillingen erlägges till den gode mannen dels med handpenning om 10 % av köpeskillingen genom banköverföring, kontant eller postväxel vid klubbslag, dels genom att återstoden betalas genom banköverföring, kontant eller postväxel på tillträdesdagen. Om köpeskillingen understiger i fastigheten pantsatt skuld, villkoras försäljningen av panthavarens godkännande. 

4. Tillträdesdagen är bestämd till 30 dagar efter auktionen eller till den dag som parterna kommer överens om. Fullföljer inte inroparen köpet genom att erlägga full betalning, förverkas inbetald handpenning så som skadestånd för säljaren. 

5. I försäljningen ingår vad som enligt lag utgör tillbehör till den fasta egendomen. Vid en eventuell tvist mellan köparen och säljaren eller tredje man om bättre rätt till påstått tillbehör ankommer det på köparen själv att tillvarata sin rätt. 

6. Nuvarande ägare av fastigheten ska betala skatter, avgifter och andra utgifter för fastigheten i den mån de belöper på tiden fram till tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen åvilar betalningsskyldigheten i dessa hänseenden köparen. 

7. Det ankommer på köparen att försäkra fastigheten från och med tillträdesdagen. 

8. Det åligger köparen att omedelbart efter sedan köpebrev utfärdats söka lagfart och erlägga stämpelskatt m.m. Alla med köpet förenade lagfarts-, inskrivnings-, och inteckningskostnader ska betalas av köparen. 

9. Köpekontrakt utfärdas vid auktionen. 

Upplysningar: Advokat Fredrik Andersson, Advokathuset Kristianstad HB, 044-126440 eller fa@dvhus.se.