Verksamhetsområden

Det som engagerar oss är att hjälpa dig när du är i en utsatt position. Du ska känna att ditt ärende engagerar oss och det är oss du ska kontakta om ditt ärende är viktigt för dig.

Vi arbetar med brottmål och straffrätt genom att försvara dig som är misstänkt för brott och biträda dig som är utsatt för brott. Vi arbetar med mål om vårdnad, boende och umgänge när du inte kan komma överens med den andra föräldern. Vi arbetar med mål om tvångsvård, som LVU, LPT, LRV och LVM. Vi arbetar med migrationsrätt i mål om asyl och uppehållstillstånd.

Om du väljer att anlita oss får du det stöd du behöver. Vi är den typ av advokatbyrå där vi som medarbetare stöttar och hjälper varandra. Vi vässar våra argument i interna diskussioner för att göra din talan så stark som möjligt.

Brottmål

Om du är misstänkt för brott eller utsatt för brott har du rätt att företrädas av någon av oss. I de allra flesta fall har du dessutom rätt till hel eller delvis finansiering från staten. I mycket stor utsträckning har du rätt att själv välja vem som ska försvara eller företräda dig.

Vår erfarenhet är att det är värdefullt för dig som kallats till polisförhör att prata med oss först så att du bättre förstår vad som kommer att ske, vilka rättigheter du har och vad som är viktigast i just ditt mål. Precis som alla misstänkta har du rätt att inte uttala dig över huvud taget. Du kanske ska utnyttja den rätten och prata med oss först?

När någon är frihetsberövad som anhållen eller häktad ställs försvararuppdraget på sin spets. Det krävs då att vi är både kunniga jurister och bra medmänniskor. Vi är duktiga på att hålla nära och regelbunden kontakt med klienten och i förekommande fall med anhöriga även när vi väntar på polisens utredning, vilket ofta tar allt för lång tid. Detta är viktigt för att kunna genomföra ett bra försvar vid huvudförhandlingarna. Mer information till dig som anhörig till en frihetsberövad finns på www.kriminalvarden.se

När vi behöver drar vi oss inte för att konsultera experter, som oberoende rättsläkare eller forensiker. I mål om ekonomisk brottslighet, så kallade ekomål, konsulterar vi ekonomer som ger en värdefull kunskap som kan vara avgörande för bedömningen om någon verkligen har varit oaktsam eller vårdslös. Kanske är misstagen inte så allvarliga att de är straffbara? När du anlitar oss vill vi att du ska känna att vi ger dig så goda förutsättningar som bara är möjligt.

Mål om vårdnad, boende och umgänge

Vi hjälper dig att upprätta äktenskapsförord, samboavtal och andra avtal inom familjerättens område liksom i frågor om adoption och faderskap. Vi biträder bland annat i mål om äktenskapsskillnad, vårdnads-, boende- och umgängestvister eller tvister om underhåll och bodelning. Vi åtar oss även uppdrag som bodelningsförrättare.

LVU, LPT, LRV och LVM

Om du har fått dina barn omhändertagna av sociala myndigheter eller själv är barn/ungdom som blivit omhändertagen har du alltid rätt till ett kostnadsfritt offentligt biträde. Vi förstår att dessa mål kräver vårt engagemang eftersom det rör så fundamentala frågor som familjelivet och vår frihet. Kontakta gärna oss så tidigt som möjligt i processen, det är vår erfarenhet att det gynnar din situation. Kommunen som vidtar ingripande åtgärder enligt LVU måste låta förvaltningsrätten kontrollera att de fattat sitt beslut på goda grunder. Om du i ett tidigt skede talar om för kommunens sociala myndigheter eller förvaltningsrätten vem du vill anlita så tillgodoses detta i stor utsträckning.

Vi åtar oss också mål om tvångsvård enligt LPT (psykiatrisk tvångsvård), LRV (rättspsykiatrisk tvångsvård) och LVM (tvångsvård mot missbruk).

Migrationsrätt

Om du är asylsökande, har ansökt om uppehållstillstånd eller har någon annan process som involverar Migrationsverket eller migrationsdomstolarna är du välkommen tt kontakta oss för rådgivning eller för att företrädas av oss.

Konsumenttvistsnämnd

Från och med den 11 januari 2016 har den som är konsument möjlighet att få en tvist mellan konsumenten och advokaten prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Mer information om konsumenttvistnämnden finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm Mailadress: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se Telefon: +46 (0)8 459 03 00

Information om hur vi samlar in personuppgifter

Vårt uppdrag är att hjälpa dig enligt det uppdragsavtal vi kommer överens om. För att kunna göra det måste vi samla in mycket information. För att vara fortsatt lojala mot dig även efter att uppdraget avslutats måste vi spara uppgifter för att till exempel kunna bedöma om det finns en intressekonflikt, jäv.

Den största delen av informationen i ditt ärende kommer från vad du berättar för oss. Vi antecknar och sparar det som är nödvändigt för att kunna hjälpa dig. Vi använder en molntjänst och en e-posthanterare som garanterar att de hanterar uppgifterna på ett säkert sätt som uppfyller de regler vi ska ta hänsyn till, som GDPR och god advokatsed. Vi har även en diariebok där vi antecknar dina uppgifter för att kunna se vilka klienter vi företräder och har företrätt.

Om vi behöver så hämtar vi in information från domstolarna eller andra myndigheter. I de flesta fall diskuterar vi tillsammans med dig vilken information eller vilka bevis vi samlar in men vi behöver ha rätt till detta även i andra fall om det är bråttom eller liknande.

Som advokatbyrå har vi stor erfarenhet av att hantera tystnadsplikten, inte sällan i förhållande till väldigt känsliga personuppgifter. Tveka inte att fråga om du undrar vad det innebär för dig. Vi har även tagit fram en policy för behandling av personuppgifter där du kan läsa mer. Den finns även publicerad på vår hemsida.

För information om våran policy går det att läsa mer på länken GDPR policy.