Verksamhetsområden

Advokathuset Kristianstad är en allmänpraktiserande advokatbyrå. Vår huvudsakliga inriktning är inom nedanstående rättsområden men vi biträder även på andra juridiska områden.

Brottmål

Vi åtar oss bland annat försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde (företrädare för brottsoffer) och uppdrag som särskild företrädare för barn.

Familjerätt

Vi hjälper dig att upprätta äktenskapsförord, samboavtal och andra avtal inom familjerättens område liksom i frågor om adoption och faderskap. Vi biträder bland annat i mål om äktenskapsskillnad, vårdnads-, boende- och umgängestvister eller tvister om underhåll och bodelning. Vi åtar oss även uppdrag som bodelningsförrättare.

Allmän civilrätt

Vi biträder bland annat vid upprättande av avtal på civilrättens område och vid tvister om fordran, krav, avtal, konsumentköp, konsumenttjänst, borgen med mera.

Arvs- & gåvorätt

Vi biträder med upprättande av testamenten, bouppteckning, arvskiften, generationsskiften och i frågor om laglott, förskott på arv, klander av testamente. Vi åtar oss även uppdrag som boutredningsman och skiftesman.

Fastighetsrätt

Vi hjälper till med upprättande av köpehandlingar, hyres- och arrendeavtal och liknande handlingar. Vi biträder även i tvister rörande dess frågor och i tvister om fel i fastighet.

Skadeståndsrätt & person/trafikskaderätt

Vi åtar oss bland annat uppdrag om skadereglering vid person- och sakskada samt försäkringsrätt. Vi biträder även vid ärenden angående inom- och utomobligatoriskt skadestånd.

Förvaltningsrätt

Vi åtar oss bland annat uppdrag i mål om omhändertagande av barn(LVU), missbrukare (LVM) och psykiskt sjuka (LPT) men även andra förvaltningsärenden.

Migrationsrätt

Vi biträder bland annat i ärenden om asyl och uppehållstillstånd i Sverige.

Rättsskydd & rättshjälp

Vi hjälper dig i frågor om rättskydd eller allmän rättshjälp.

KONSUMENTTVISTNÄMND

Från och med den 11 januari 2016 har den som är konsument möjlighet att få en tvist mellan konsumenten och advokaten prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Mer information om konsumenttvistnämnden finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm Mailadress: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se Telefon: +46 (0)8 459 03 00

Information om hur vi samlar in personuppgifter

Vårt uppdrag är att hjälpa dig enligt det uppdragsavtal vi kommer överens om. För att kunna göra det måste vi samla in mycket information. För att vara fortsatt lojala mot dig även efter att uppdraget avslutats måste vi spara uppgifter för att till exempel kunna bedöma om det finns en intressekonflikt, jäv.

Den största delen av informationen i ditt ärende kommer från vad du berättar för oss. Vi antecknar och sparar det som är nödvändigt för att kunna hjälpa dig. Vi använder en molntjänst och en e-posthanterare som garanterar att de hanterar uppgifterna på ett säkert sätt som uppfyller de regler vi ska ta hänsyn till, som GDPR och god advokatsed. Vi har även en diariebok där vi antecknar dina uppgifter för att kunna se vilka klienter vi företräder och har företrätt.

Om vi behöver så hämtar vi in information från domstolarna eller andra myndigheter. I de flesta fall diskuterar vi tillsammans med dig vilken information eller vilka bevis vi samlar in men vi behöver ha rätt till detta även i andra fall om det är bråttom eller liknande.

Som advokatbyrå har vi stor erfarenhet av att hantera tystnadsplikten, inte sällan i förhållande till väldigt känsliga personuppgifter. Tveka inte att fråga om du undrar vad det innebär för dig. Vi har även tagit fram en policy för behandling av personuppgifter där du kan läsa mer. Den finns även publicerad på vår hemsida.

För information om våran policy går det att läsa mer under fliken GDPR policy.