Verksamhetsområden

Advokathuset Kristianstad är en allmänpraktiserande advokatbyrå. Vår huvudsakliga inriktning är inom nedanstående rättsområden men vi biträder även på andra juridiska områden.

Brottmål

Vi åtar oss bland annat försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde (företrädare för brottsoffer) och uppdrag som särskild företrädare för barn.

Familjerätt

Vi hjälper dig att upprätta äktenskapsförord, samboavtal och andra avtal inom familjerättens område liksom i frågor om adoption och faderskap. Vi biträder bland annat i mål om äktenskapsskillnad, vårdnads-, boende- och umgängestvister eller tvister om underhåll och bodelning. Vi åtar oss även uppdrag som bodelningsförrättare.

Allmän civilrätt

Vi biträder bland annat vid upprättande av avtal på civilrättens område och vid tvister om fordran, krav, avtal, konsumentköp, konsumenttjänst, borgen med mera.

Arvs- & gåvorätt

Vi biträder med upprättande av testamenten, bouppteckning, arvskiften, generationsskiften och i frågor om laglott, förskott på arv, klander av testamente. Vi åtar oss även uppdrag som boutredningsman och skiftesman.

Fastighetsrätt

Vi hjälper till med upprättande av köpehandlingar, hyres- och arrendeavtal och liknande handlingar. Vi biträder även i tvister rörande dess frågor och i tvister om fel i fastighet.

Skadeståndsrätt & person/trafikskaderätt

Vi åtar oss bland annat uppdrag om skadereglering vid person- och sakskada samt försäkringsrätt. Vi biträder även vid ärenden angående inom- och utomobligatoriskt skadestånd.

Förvaltningsrätt

Vi åtar oss bland annat uppdrag i mål om omhändertagande av barn(LVU), missbrukare (LVM) och psykiskt sjuka (LPT) men även andra förvaltningsärenden.

Migrationsrätt

Vi biträder bland annat i ärenden om asyl och uppehållstillstånd i Sverige.

Rättsskydd & rättshjälp

Vi hjälper dig i frågor om rättskydd eller allmän rättshjälp.

KONSUMENTTVISTNÄMND

Från och med den 11 januari 2016 har den som är konsument möjlighet att få en tvist mellan konsumenten och advokaten prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Mer information om konsumenttvistnämnden finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm
Mailadress: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Telefon: +46 (0)8 459 03 00