LVU, LPT, LRV och LVM

Målen om tvångsvård är mycket ingripande i människors liv. Kommunen kan omhänderta barn, ofta omedelbart, vilket oftast är mycket jobbigt för familjen. Vi biträder också klienter som vårdas med tvångsvård för psykisk störning eller missbruk. Det finns anledning att lite mer detaljerat beskriva hur vi arbetar i mål om LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Barn och unga kan beredas vård enligt LVU om det finns en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet (2 § i LVU). Detsamma gäller en påtaglig riska att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende (3 § i LVU). En annan förutsättning är att behövlig vård inte kan ges på frivillig väg med samtycke.

Kommunen kan omhänderta ett barn omedelbart. Det brukar ske genom att någon i en politisk nämnd har fått uppgiften att fatta sådana beslut. Ibland sekretessbeläggs till och med uppgifterna om var barnen placerats för föräldrarna. Andra barn låses in på SiS- institutioner. Vi träffar regelbundet barn, unga och föräldrar som känner sig både förtvivlade och maktlösa för att man tycker att besluten är felaktiga. Andra tycker att åtgärder vidtas för sent.

I mål om LVU har man rätt till ett offentligt biträde. Om du meddelar att du önskar att en viss advokat eller jurist blir ditt biträde tas det i regel hänsyn till ditt önskemål.

Om kommunen har fattat beslut om ett omedelbart omhändertagande ska det beslutet underställas förvaltningsrätten inom en vecka och förvaltningsrätten ska fatta beslut inom en vecka från att domstolen fick in handlingarna. Inför förvaltningsrättens beslut har du möjlighet att komma till tals genom ett skriftligt yttrande som vi lämnar till förvaltningsrätten. För ett omedelbart omhändertagande krävs att det är sannolikt att det behövs vård enligt LVU (vilket är ett lågt beviskrav) och att man inte kan vänta på domstolens beslut.

Fastställs det omedelbara omhändertagandet ska kommunen ansöka om vård inom fyra veckor räknat från att omhändertagandet verkställdes. Det är en kommunal nämnd som fattar beslut om att ansöka om vård enligt LVU. Inför deras beslut har man rätt att framföra sina synpunkter muntligen i samband med nämndens sammanträde. Vi biträder dig om du önskar utnyttja den möjligheten.

Om kommunen ansöker om vård enligt LVU ska förvaltningsrätten hålla en muntlig förhandling. Vi går igenom den skriftliga utredningen och förbereder dig för förhandlingen.

Kontakta oss gärna för rådgivning i frågor som rör tvångsvård.

Advokathuset

Din advokat Hässleholm, Sölvesborg & Kristianstad.

Västra Storgatan 30

044-12 64 40